Časni sud

Časni sud sastoji se od tri člana

Časni sud

Članovi suda moraju dobro poznavati alkarsku tradiciju, starinske običaje, prošlost Sinja i Cetinske krajine, Statut i Pravila Alke te uživati ugled među članovima Društva u cijeloj Krajini.

Kandidata za predsjednika Časnog suda predlažu alkari i alkarski momci.
Predsjednik Časnog suda mora biti iz reda starih alkarskih kopljanika. Najmanje dva člana Časnog suda moraju imati prebivalište na području Cetinske krajine.

Časni sud na Bari, Čoji i Alci prati alkarsko natjecanje, ocjenjuje držanje alkara i trku konja, brine se da se natjecanje i cijela svečanost održava prema odredbama Statuta, Pravila o Alci i starim običajima.